ประมวลภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับศิษย์เก่า

ในวันที่ 25 เมษายน 2562 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับศิษย์เก่า โดยในปีนี้ได้จัดอบรมการเตรียมความพร้อมสอบ กพ. เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป มีศิษย์เก่าและนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของคณะสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน

 

ภาพบรรกาศกิจกรรม