7 เคล็ดลับแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาฯ ในหัวข้อ “7 เคล็ดลับแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษ 7 Inspiring Tips To Learnearn English “ ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 8.00 - 12.00 น. ห้อง217 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1,2,3