นิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 20-24 มกราคม 2563 คณาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ออกนิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง