อบรม JavaFX

ในปีการศึกษา 2562 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดให้มีการอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้แก่นักศึกษาผู้สนใจ ในหัวข้อ "การพัฒนาแอปพลเคชั่นด้วย JavaFX" ในระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2563