อบรม CodeIgniter

ในปีการศึกษา 2562 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดให้มีการอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้แก่นักศึกษาผู้สนใจ ในหัวข้อ "การใช้พัฒนาเว็บแอปพลเคชั่นด้วย CodeIgniter" ในระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2563 มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 35 คน